หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > การเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท
การเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท

admin phdadmin
2021-03-08 10:28:20

การเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท

วันอาทิตยที่  7 มีนาคม พ.ศ. 2564  

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.ปัญญารัตน์ ปานทอง

รายละเอียดเพิ่มเติม 

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru