หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > การพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามวิถีพุธ
การพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามวิถีพุธ

admin phdadmin
2019-07-15 12:00:41

(ข่าวประชาสัมพันธ์)
ขอเชิญร่วมรับฟังงานสัมมนาเรื่อง "การพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามวิถีพุธ" 

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30- 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยากร โดย คุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์