หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 (ประกันคุณภาพ)
การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 (ประกันคุณภาพ)

admin phdadmin
2021-07-23 15:33:57

การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 (ประกันคุณภาพ)

ระดับปริญญาเอก  (O)(N)(L)(I)(N)(E) ผ่านระบบ GOOGLE MEET วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564

กรรมการผู้ตรวจประเมิน

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม  (ประธาน)
2. อาจารย์ ดร.เอกธิป สุขวารี (กรรมการ)
3. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก (กรรมการ)

4. นางสาวศศิเพ็ญ ครุธชั่งทอง   (กรรมการและเลขานุการ)

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru