หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาววรัญญาภรณ์ ฉัตรวิริยานนท์"
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาววรัญญาภรณ์ ฉัตรวิริยานนท์"

admin phdadmin
2022-04-03 14:00:21

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา"นางสาววรัญญาภรณ์ ฉัตรวิริยานนท์" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "การบริหารจัดการอาหารเหลือที่มีผลต่อประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจภาคบริการ" 

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru