หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ "พระสุชิน ปัญญะสิน"
ขอแสดงความยินดีกับ "พระสุชิน ปัญญะสิน"

admin phdadmin
2022-04-03 15:08:46

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา"พระสุชิน  ปัญญะสิน" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "บทบาทของพระสงฆ์จีนนิกายที่มีต่อการพัฒนาชุมชน" 

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru