หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณพันธุ์ศักดิ์ พงษ์วัฒนานุสรณ์”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณพันธุ์ศักดิ์ พงษ์วัฒนานุสรณ์”

admin phdadmin
2022-02-20 11:07:46

ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณพันธุ์ศักดิ์  พงษ์วัฒนานุสรณ์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “รูปแบบความผาสุกของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 และ โปรแกรมออนไลน์ google meet

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru