หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > สอบเค้าโครงฯ คุณวีระพล ศรีวุฒิชาญ
สอบเค้าโครงฯ คุณวีระพล ศรีวุฒิชาญ

admin phdadmin
2020-06-29 11:02:32

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณวีระพล ศรีวุฒิชาญ" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563รายละเอียดคลิกลิงค์ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

วาสนา เพ็ชระ : รายงานข่าว/ถ่ายภาพ

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#phdssru #phd #prssru #ssru #หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา