หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > การสอบเค้าโครงฯ คุณชเยศ ขจรบุญถาวร
การสอบเค้าโครงฯ คุณชเยศ ขจรบุญถาวร

admin phdadmin
2021-02-23 18:25:59

ขอแสดงความยินดี "คุณชเยศ  ขจรบุญถาวร” 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง "รูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่" 


เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru