หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > สอบป้องกันฯ คุณชัชวาล ดวงบุบผา
สอบป้องกันฯ คุณชัชวาล ดวงบุบผา

admin phdadmin
2020-06-29 14:40:05

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณชัชวาล ดวงบุปผา" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง "บุพปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย ในธนาคารออมสิน" เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563