หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > สอบเค้าโครงฯ คุณมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
สอบเค้าโครงฯ คุณมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ

admin phdadmin
2020-06-29 14:46:01

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่เขตจังหวัดเชียงใหม่" เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563
รายละเอียดคลิกลิงค์ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/