หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > ขอแสดงความยินดี "คุณรวิพัชร์ เชษฐ์วิไชยกุล”
ขอแสดงความยินดี "คุณรวิพัชร์ เชษฐ์วิไชยกุล”

admin phdadmin
2021-03-05 15:36:02

ขอแสดงความยินดี  "คุณรวิพัชร์  เชษฐ์วิไชยกุล” 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง "ปัจจัยกำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังของผู้อยู่อาศัยอาคารชุดพื้นที่กรุงเทพมหานคร"

วาสนา เพ็ชระ ภาพ/ข่าว

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru