หน้าหลัก > ข่าว > ภาพกิจกรรมต่างๆ > ขอแสดงความยินดี "คุณธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์”
ขอแสดงความยินดี "คุณธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์”

admin phdadmin
2021-03-16 14:38:55

ขอแสดงความยินดี "คุณธนวัฒน์  ปัญญาสกุลวงศ์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยของกรุงเทพมหานคร"

วาสนา เพ็ชระ ภาพ/ข่าว

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru