หน้าหลัก > ข่าว > conference /วารสารต่างๆ > วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2564)
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2564)

admin phdadmin
2021-07-11 23:13:22

วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1  (มกราคม - เมษายน 2564) ISSN: 2730-3055 (online)

เว็บไซต์หลักสูตรฯ http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/home

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru