หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

admin phdadmin
2021-02-07 16:45:27

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท

ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 วิชา ปรัชญาทฤษฎีการบริหารการพัฒนา

โดย  อาจารย์ ดร.สำเนียง มณีฉาย (อาจารย์ผู้สอน)