Home > News > thesis exam > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวนราญา รุ่งเรือง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบความสำเร็จการจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกในเ
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวนราญา รุ่งเรือง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบความสำเร็จการจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกในเ

admin phdadmin
2022-06-26 14:45:58