หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวนราญา รุ่งเรือง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบความสำเร็จการจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกในเ
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวนราญา รุ่งเรือง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบความสำเร็จการจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกในเ

admin phdadmin
2022-06-26 14:45:58

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา" นางสาวนราญา รุ่งเรือง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบความสำเร็จการจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก"

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.  

ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการบริหารการพัฒนา 

อาคาร 31 ชั้น 3

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru