Home > News > thesis exam > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวสรินยา ธรรมศิริ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "ประสิทธิผลของการพัฒนานวัตกรรมด้านการสื่อสารขององศ์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ"
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวสรินยา ธรรมศิริ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "ประสิทธิผลของการพัฒนานวัตกรรมด้านการสื่อสารขององศ์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ"

admin phdadmin
2022-07-20 11:22:46