หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวสรินยา ธรรมศิริ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "ประสิทธิผลของการพัฒนานวัตกรรมด้านการสื่อสารขององศ์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ"
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวสรินยา ธรรมศิริ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "ประสิทธิผลของการพัฒนานวัตกรรมด้านการสื่อสารขององศ์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ"

admin phdadmin
2022-07-20 11:22:46

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา" นางสาวสรินยา ธรรมศิริ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “สอบป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "ประสิทธิผลของการพัฒนานวัตกรรมด้านการสื่อสารขององศ์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ"

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.  

ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการบริหารการพัฒนา 

อาคาร 31 ชั้น 3

[รายละเอียด]

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru