Home > News > teaching > การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญโท วันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2565 วิชา DAD5400 สัมมนาทฤษฎีการบริหารการพัฒนา อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์
การจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญโท วันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2565 วิชา DAD5400 สัมมนาทฤษฎีการบริหารการพัฒนา อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์

admin phdadmin
2022-06-11 17:26:48