หน้าหลัก > ข่าว > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/เค้าโครงวิทยานิพนธ์ > ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" พระมหาเชษฐ์ภาวิตร นาโฮม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในการสมัครสอบธรรมศึกษา"
ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" พระมหาเชษฐ์ภาวิตร นาโฮม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในการสมัครสอบธรรมศึกษา"

admin phdadmin
2023-09-03 12:45:04

ทางหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" พระมหาเชษฐ์ภาวิตร นาโฮม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในการสมัครสอบธรรมศึกษา"

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3

[รายละเอียด]

facebook : https://bit.ly/3n1dIHc

เว็บไซต์หลักสูตร http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ssru.ac.th

เว็บไซต์สถาบันฯ www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru