ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา

การพัฒนาใดจะเกิดขึ้นไม่ได้..หากไม่มีการบริหารที่ดี..การบริหารที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้ ...หากขาดซึ่งความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง เกี่ยวกับสิ่งที่จะบริหารและการพัฒนา

 

วิสัยทัศน์

จบภายใน 3 ปี อย่างมีคุณภาพ

 

พันธกิจ

1. กำกับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและตรงกับความต้องการของชุมชน

2. วิจัย สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาบัณฑิตศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และสู่สากล

3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อการยกมาตรฐานคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น

5. ให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ที่มีให้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้วยระบบมาตรฐาน


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการบริหารการพัฒนาที่จะเป็นนักวิชาการและนักบริหารการพัฒนาระดับสูงที่มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิชาการและผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้หลักวิชาการ การวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือในการติดสินใจ

2. เพื่อผลิตผลงานวิจัยทางการบริหารและการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารการพัฒนาสังคม การเมือง ธุรกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยทุกระดับ โดยเฉพาะระดับชนชั้นกลางและระดับล่าง

3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารการพัฒนาที่มีประโยชน์ สามารถนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริงและมีคุณค่าทางวิชาการที่นักวิชาการทุกระดับสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้


ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการสร้างความสารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์และบุคากร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับมาตรฐานการทำวิจัยของคณาจารย์บัณฑิตศึกษาที่สร้างองค์ความรู้นำสู่การบูรณาการในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดสภาพแวดล้อม อาคาร ห้องการเรียนรู้ สื่อและทรัพยากร การเรียนรู้ที่เอื้ออำนวย การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม